ความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุุษย์และความสามารถเชิงนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : บทบาทการส่งผ่านและการกำกับของวัฒนธรรมองค์การเชิงนวัตกรรม

 

The Relationship between Human Resource Management and Innovativeness of Small and Medium Enterprises: The Mediating and Moderating Role of Innovative Organizational Culture

 

 

 

วันที่ได้รับต้นฉบับบทความ :
3 ตุลาคม 2566

วันที่แก้ไขปรับปรุงบทความ :
5 มกราคม 2567

วันที่ตอบรับตีพิมพ์บทความ :
12 มกราคม 2567

 

สุขมงคล เลิศภิรมย์สุข

นิสิตปริญญาเอก โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ผู้ประสานงานหลัก)

ดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

Received:
October 3, 2023

Revised:
January 5, 2024

Accepted:
January 12, 2024

 

Sukmongkol Lertpiromsuk

Doctor of Philosophy Program in Business Administration,

Kasetsart Business School, Kasetsart University

Dr.Pittawat Ueasangkomsate

Associate Professor of the Department of Management,

Kasetsart Business School, Kasetsart University

(Corresponding Author)

Dr.Tipparat Laohavichien

Associate Professor of the Department of Technology Management and Operations,

Kasetsart Business School, Kasetsart University

Dr.Sawat Wanarat

Assistant Professor of the Department of Technology Management and Operations,

Kasetsart Business School, Kasetsart University

 

 

คำสำคัญ :

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์การเชิงนวัตกรรม ความสามารถเชิงนวัตกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บทคัดย่อ

ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นเหล่านี้ได้หมายรวมไปถึงการใช้งานที่ไม่จำเป็นหลายรูปแบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับสมาธิและความสามารถในการเรียนรู้ของคนอายุน้อย ๆ ผลกระทบทางลบเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย จากงานวิจัยที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคคล ปัจจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมการเสพติด ได้ถูกนำมาตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยที่ออกมายังมีความขัดแย้ง การศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์ให้ละเอียดมากขึ้น โดยการนำความเครียดและอาการซึมเศร้ามาใช้เป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างวัตถุนิยมและการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ โดยการศึกษานี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นคนทำงานอายุ 21-56 ปี 403 คน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ความเครียดมีอิทธิพลต่อการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในฐานะที่เป็นกลไกในการรับมือ โดยการศึกษานี้สามารถยืนยันบทบาทของความเครียดฐานะที่เป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างวัตถุนิยมกับการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยสามารถนำไปเป็นความรู้แง่มุมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเครียด นอกจากนี้ การได้เรียนรู้ถึงผลกระทบของวัตถุนิยมและความเครียดช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้

 

 

Keywords:
Human Resource Management, Innovative Organizational Culture, Innovativeness, SMEs

ABSTRACT

The use of social media increased rapidly during the COVID-19 pandemic. However, this growth included a lot of unnecessary use, which can impact concentration levels and learning abilities among younger generations. These negative effects have extended in line with this growing addiction to social media. In previous researches, the relationship between traits, psychological factors and addiction behaviors were examined; however, contradictory results were found. This study aims to investigate the relationship in more detail by employing stress and depression as mediators in the relationship between materialism and social media addiction. This study’s sample comprises 403 working adults aged between 21 and 56 years old. As hypothesized, stress was found to be a factor impacting the use of social media as a coping mechanism. This study confirmed the role of stress as a mediator of the relationship between materialism and social media addiction. The findings contribute to literature and knowledge of stress in various aspects. Moreover, knowing the consequences of materialism and stress can aid practitioners in understanding the psychological concerns of social media addiction.

 

 

 

REFERENCES

Adelekan, S. A. (2016). The impact of organizational culture on innovation capability of SMEs. International Journal of Economics, Commerce and Management, 4(9), 158–181.

Aksoy, M. (2017). Benzene carcinogenicity. Florida: CRC Press.

Al-Khatib, A. W., Al-Fawaeer, M. A., Alajlouni, M. I., & Rifai, F. A. (2022). Conservative culture, innovative culture, and innovative performance: a multi-group analysis of the moderating role of the job type. International Journal of Innovation Science, 14(3/4), 675–692.

Aman, Q., Noreen, T., Khan, I., Ali, R. & Yasin, A. (2018). The impact of human resource management practices on innovative ability of employees moderated by organizational culture. International Journal of Organizational Leadership, 7, 426–439.

Amin, M., Ismail, W. K. W., Rasid, S. Z. A., & Selemani, R. D. A. (2014). The impact of human resource management practices on performance Evidence from a Public University. The TQM Journal, 26(2), 125–142. DOI:10.1108/TQM-10-2011-0062

Aminuddin, M. (2018). Human resource management: Principles and practices (4th ed.). Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Apsalone, M. (2018). Effects of organizational culture on organizational innovation in small businesses. International Journal of Trade, Economics and Finance, 9(1), 41–45.

Arenhardt, D. L., Simonetto, E. D. O., & Rodrigues, G. O. (2018). Importance of innovation for European SMEs: perception of experts. Dimensión Empresarial, 16(2), 21–37. DOI: 10.15665/dem.v16i2.1450

Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice (10th ed.). London: Kogan Page Publishing.

Baumgartner, H., & Hombur, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research. International Journal of Research in Marketing, 13.

Bos-Nehles, A. C., & Veenendaal, A. A. R. (2019) Perceptions of HR practices and innovative work behavior: the moderating effect of an innovative climate, The International Journal of Human Resource Management, 30:18, 2661–2683, DOI: 10.1080/09585192.2017.1380680

Cao, T. T., Le, P. B., & Nguyen, N. T. M. (2021). Impacts of high-involvement HRM practices on organizational innovation capability: the mediating mechanism of tacit and explicit knowledge sharing. International Journal of Innovation Science, 14(5), 733–749.

Capelleras, J., Domi, S., & Belletti, G. (2021). Skill-enhancing human resource practices and firm performance: the mediating role of innovativeness. Tourism Review, 76(6), 1279–1296. DOI: 10.1108/tr-10-2019-0429

Carroll, W. R., Dye, K., & Wagar, T. H. (2011). The role of organizational culture in strategic human resource management. The Handbook of Organizational Culture and Climate, 423–440. DOI: 10.4135/9781483307961.n24

Coklar, A. N. (2012). Individual innovativeness levels of educational administrators. Digital Education Review, 22, 100–110.

De Clercq, D., Dimov, D., & Belausteguigoitia, I. (2016). Perceptions of adverse work conditions and innovative behavior: The buffering roles of relational resources. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(3), 515–542.

Dobni, C. B. (2008). Measuring innovation culture in organizations the development of a generalized innovation culture construct using exploratory factor analysis. European Journal of Innovation Management, 11(4), 539–559. DOI: 10.1108/14601060810911156

Donate, M. J., Peña, I., & de Pablo, J. D. S. (2015). HRM practices for human and social capital development: effects on innovation capabilities. The International Journal of Human Resource Management, 27(9), 928–953.

Dostie, B. (2017). The impact of training on innovation. Industrial and Labor Relations Review, 71(1), DOI: 10.1177/001793917701116.

Du Plessis, M. (2007). The role of knowledge management in innovation. Journal of Knowledge Management, 11(4), 20–29. DOI: 10.1108/13673270710762684

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. DOI: 10.2307/3151312

Fu, X., & Liu, S. (2022). Direction of innovation in developing countries and its driving forces (Economic Research Working Paper No. 69). Retrieved from https://ssrn.com/abstract=4422271

Geçikli, E. (2022). Individual innovativeness levels of science teacher candidates. International Journal of Education, 11(S1), 187–200.

Gittell, J. H. (2000). Organizing work to support relational co-ordination. The International Journal of Human Resource Management, 11(3), 517–539. DOI: 10.1080/095851900339747

Hair, J. F., Anderson, R. E., & Black, W. C. (2014). Multivariate data analysis. Prentice Hall Inc.

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a. regression-based approach. New York: Guilford Press.

Heydari, N., Rakhshan, M., Torabizadeh, C., & Salimi, G. (2023) Psychometric properties of Persian version of individual innovativeness scale among nursing students: a cross-sectional study. BMC Med Educ 23, 663. DOI:10.1186/s12909-023-04641-2

Holátová, D., & Brˇezinová, M. (2017). Management of human resource in small and medium-sized enterprises: case study. In Entrepreneurship - Development Tendencies and Empirical Approach. DOI: 10.5772/intechopen.70294

Hult, G. T. M., Hurley, R., & Knight, G. A. (2004). Innovativeness: its antecedents and impact on business performance. Industrial Marketing Management, 33(5), 429–438.

Hung, Y. T., Cant, M. C., & Wiid, J. A. (2016). The importance of human resources management for small businesses in South Africa. Problems and Perspectives in Management, 14(3), 232–238. DOI: 10.21511/ ppm.14(3-1).2016.09

Hurt, H. T., Joseph, K., & Cook, C. D. (1977). Scales of the measurement of innovativeness. Human Communication Research, 4(1), 58–65.

Incik, E. Y. (2020). Investigation of pre-service teachers’ individual innovativeness characteristics and learning styles according to various variables. International Journal of Progressive Education, 16(1), 152–167.

Ivancevich, J. M. (2004). Human resource management (9th ed.). New York: McGraw-Hill.

Lao, C-M, & Ngo, H-Y. (2004). The HR system, organizational culture, and product innovation. International Business Review, 13, 685–703. DOI: 10.1016/j.ibusrev.2004.08.001

Lee, Y-D., & Chang, H-M. (2008). Relations between team work and innovation in organizations and the job satisfaction of employees: a factor analytic study. International Journal of Management, 25(4), 732–739.

Mora-Esquivel, R., Varela-Jimenez, D., & Leiva, J. C. (2018). SME innovation process comparison of service and manufacturing firms. AD-minister, 33(julio–diciembre 2018), 39–64.

Naranjo-Valencia, J. C., Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2016). Studying the links between organizational culture, innovation, and performance in Spanish companies. Revista Latinoamericana de Psicología, 48(1), 30–41.

Nassar, M. L., & Faloye, D. O. (2015). Barrier to innovation in developing countries’ firm: evidence from Nigerian small and medium scale enterprises. European Scientific Journal, 11(19), 196–213.

Nikolayevna, S. O. (2021). Human resource management (HRM) practices and organizational culture change. Scientific electronic journal, (March–April), 106–113.

Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., & Wright, P. (2013). Human resource management (8th ed.). New York: McGraw-Hill Irwin.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill Book.

Nybakk, E., Crespell, P., Hansen, E. N., & Lunnan, A. (2009). Antecedents to forest owner innovativeness: An investigation of the non-timber forest products and services sector. Forest Ecology and Management, 257(2), 608–618. DOI: 10.1016/j.foreco.2008.09.040

Office of Small and Medium Enterprise Promotion. (2022, September 22). Re: 2022’s MSME situation report [Online report]. Retrieved from https://www.sme.go.th/upload/mod_download/ download-20220930104334.pdf

Okatan, K., & Alankus, O. (2017). Effect of organizational culture on internal innovation capacity. Journal of Organisational Studies and Innovation, 43(3), 18–50.

Ozdemir, N. G., Ceylan, E., & Demir, M. (2022). The relationship between nurses’ individual innovativeness and attitudes towards evidence-based nursing: a cross-sectional descriptive study in Turkey. International Journal of Caring Sciences, 15(2), 1465–1475.

Popa, S., Soto-Acosta, P., & Conesa, I. M. (2017). Antecedents, moderators, and outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in SMEs. Technological Forecasting and Social Change, 118, 134–142. DOI: 10.1016/j.techfore.2017.02.014

Raj, R., & Srivastava, K. B. L. (2014). The mediating role of organizational learning on the relationship among organizational culture. HRM practices and innovativeness. Management and Labour Studies, 38(3), 201–223. DOI: 10.1177/0258042x13509738

Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1976). On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test item validity. Amherst, MA: The University of Massachusetts.

Rutherford, M. W., & Holt, D. T. (2007). Corporate entrepreneurship: An empirical look at the innovativeness dimension and its antecedents. Journal of Organizational Change Management, 20(3), 429–446. DOI: 10.1108/09534810710740227

Saifalislam, K. M., Osman, A., & AlQudah, M. K. (2014). Human resource management practices: influence of recruitment and selection, and training and development on the organizational performance of the Jordanian Public University. IOSR Journal of Business and Management, 16(5), 43–46.

Saunila, M. (2020). Innovation capability in SMEs: A systematic review of the literature. Journal of Innovation & Knowledge, 5(4), 260–265. DOI: 10.1016/j.jik.2019.11.002

Schein, E. H. (2017). Organizational culture and leadership (5th ed.). John Wiley & Sons.

Schermerhorn, J. R. J., Hunt, J. G., & Osbon, R. N. (2002). Basic organizational behavior (7 ed.). John Whiley and Sons.

Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2010). A beginners guide to structural equation modeling. Routledge.

Shayah, H., & Sun, Z. (2019). Organizational culture and innovation: A literature review. Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Education, Culture and Social Development (ICECSD 2019), 465–472. DOI: 10.2991/icecsd-19.2019.58.

Stamenkova, L. P., Dimitrovska. M., & Stošić. L. (2023). Trends in human resources management in the last three year – employee perspectives. SCIENCE International Journal, 2(1), 31–36.

Thakur, R., Angriawan, A., & Summey, J. H. (2016). Technological opinion leadership: The role of personal innovativeness, gadget love, and technological innovativeness. Journal of Business Research, 69(8), 2764–2773. DOI: 10.1016/j.jbusres. 2015.11.012

Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2005). Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change (3rd ed.). John Whiley and Sons.

Vanhala, M., & Ritala, P. (2016). HRM practices, impersonal trust and organizational innovativeness. Journal of Managerial Psychology, 31(1), 95–109. DOI: 10.1108/JMP-03-2013-0084

Veenendaal, A., & Bondarouk, T. (2015). Perceptions of HRM and their effect on dimensions of innovative work behaviour: Evidence from a manufacturing firm. Management revue, 26(2), 138–160. DOI: 10.1688/mrev-2015-02-Veenendaa

Waheed, A., Miao, X., Waheed, S., Amad, N., & Majeed, A. (2019). How new HRM practices, organizational innovation, and innovative climate affect the innovation performance in the IT industry: a moderated-mediation analysis. Sustainability, 11, 621. DOI: 10.3390/su11030621

Xie, X., Wu, Y., & Zeng, S. (2016). A theory of multi-dimensional organizational innovation cultures and innovation performance in transitional economies. Chinese Management Studies, 10(3), 458–479. DOI: 10.1108/CMS-01-2016-0023

Yağcı, M. (2018). Impact of the individual innovativeness characteristics on success and contentment at the computer programming course: a webBased blended learning experience. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 6(4), 29–39.

Yuan, F., & Woodman, R. W. (2010). Innovative behavior in the workplace: the role of performance and image outcome expectations. Academy of Management Journal, 53(2), 323–342.

Zeller, R. A., & Carmines, E.G. (1980) Measurement in the social sciences: the link between theory and data. Cambridge University Press, New York.

Zhang, L. (2016). The impact of human resource management on organizational effectiveness. Chemical Engineering Transactions, 51, 895–900. DOI:10.3303/CET1651150

Zheng, J., Wu, G., Xie, H., & Li, H. (2018). Leadership, organizational culture, and innovative behaviour in construction projects. International Journal of Managing Projects in Business, 12(4), 888–918. DOI: 10.1108/IJMPB-04-2018-0068