โมเดลสมการโครงสร้างของบรรยากาศสร้างสรรค์องค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงานและความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพะเยา

 

 

Structural Equation Model of Organization Creative Climate Affecting Innovative Work Behavior and Firm Innovativeness of Small and Medium Enterprise in Phayao Province

 

 

 

วันที่ได้รับต้นฉบับบทความ :
3 ตุลาคม 2566

วันที่แก้ไขปรับปรุงบทความ :
28 พฤศจิกายน 2566

วันที่ตอบรับตีพิมพ์บทความ :
1 ธันวาคม 2566

ดร.ฑาริกา พลโลก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

Received:
October 3, 2023

Revised:
November 28, 2023

Accepted:
December 1, 2023

Dr.Thariga Pholloke

Lecturer of Business Management,

School of Business and Communication Arts, University of Phayao

 

 

คำสำคัญ :

บรรยากาศสร้างสรรค์องค์กร บรรยากาศองค์กร พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน ความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างของบรรยากาศสร้างสรรค์องค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงานและความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเพื่อศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศสร้างสรรค์องค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงานและความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพะเยา จำนวน 360 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาสรุปได้ว่า บรรยากาศสร้างสรรค์องค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงานและความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจ พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงานมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจ และบรรยากาศสร้างสรรค์องค์กรมีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจ โดยผ่านตัวแปรกลางคือ พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปสู่องค์ความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กร นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ สามารถช่วยในการพัฒนาทฤษฎีและกรอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศสร้างสรรค์องค์กร พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน และความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร และผู้ประกอบการสามารถตระหนักถึงบรรยากาศสร้างสรรค์ และสามารถวางแผนออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศสร้างสรรค์ที่เอื้ออำนวยในการทำงาน เพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขององค์กร

 

 

Keywords:
Organization Creative Climate, Organization Climate, Innovative Work Behavior, Firm Innovativeness, Small and Medium Enterprise

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the structural equation model of the influence of organization creative climate on innovative work behavior and firm innovativeness of small and medium-sized enterprises (SMEs). The study also aimed to investigate the influence of organization creative climate on innovative work behavior and firm innovativeness of SMEs. Data were collected through a survey of 360 SMEs in Phayao province, Thailand. Structural equation modeling was used to analyze the data. The results showed that organization creative climate had a significant positive influence on innovative work behavior and firm innovativeness of SMEs. Innovative work behavior also had a significant positive influence on firm innovativeness of SMEs. Organization creative climate had an indirect effect on firm innovativeness of SMEs through innovative work behavior. The findings of this study contribute to the existing knowledge on organizational behavior, innovation, and creativity. The findings can help to develop theories and research frameworks related to the relationship between organization creative climate, innovative work behavior, and firm innovativeness. SMEs can also be aware of organization creative climate and can plan and design organizational environments and creative climates that are conducive to work to support creativity and innovation in the organization.

 

 

 

REFERENCES

Abdullah, N. H., Wahab, E., & Shamsuddin, A. (2015). Organizational Culture, Creativity Climate and Organizational Innovativeness: Are They Linked. International Journal of Research in Management, Science & Technology, 3(4), 106-110.

Abstein, A., & Spieth, P. (2014). Exploring HRM Meta Features that Foster Employees' Innovative Work Behaviour in Times of Increasing Work–Life Conflict. Creativity and Innovation Management, 23(2), 211-225.

Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94.

Balkar, B. (2015). The Relationships Between Organizational Climate, Innovative Behavior and Job Performance of Teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 81-92.

Bratianu, C., Stanescu, D. F., Mocanu, R., & Bejinaru, R. (2021). Serial Multiple Mediation of the Impact of Customer Knowledge Management on Sustainable Product Innovation by Innovative Work Behavior. Sustainability, 13(22), 1-25.

Cekmecelioglu, H. G., & Gunsel, A. (2013). The Effects of Individual Creativity and Organizational Climate on Firm Innovativeness. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 257-264.

Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques (3rd Ed). New York: Wiley.

Dahiya, R., & Raghuvanshi, J. (2022). Validation of Innovative Work Behaviour Scale: Indian Apparel Manufacturing Sector. Asia Pacific Management Review, 27(2), 120-136.

De Jong, J., & Den Hartog, D. (2010). Measuring Innovative Work Behaviour. Creativity and Innovation Management, 19(1), 23-36.

Ekmekcioglu, E. B., & Oner, K. (2023). Servant Leadership, Innovative Work Behavior and Innovative Organizational Culture: The Mediating Role of Perceived Organizational Support. European Journal of Management and Business Economics.

Ekvall, G. (1996). Organizational Climate for Creativity and Innovation. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(1), 105-123.

Ekvall, G., Arvonen, J., & Waldenstrom-Lindblad, I. (1983). Creative Organizational Climate: Construction and Validation of a Measuring Instrument. Swedish Council for Management and Organizational Behaviour.

France, C., Mott, C., & Wagner, D. (2007). The Innovation Imperative: How Leaders can Build an Innovation Engine. Oliver Wyman Journal23, 45-52.

Friedman, Y., & Carmeli, A. (2018). The Influence of Decision Comprehensiveness on Innovative Behaviors in Small Entrepreneurial Firms: the Power of Connectivity. Innovation, 20(1), 61-83.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research18(1), 39-50.

Ghosh, K. (2015). Developing Organizational Creativity and Innovation: Toward a Model of Self-Leadership, Employee Creativity, Creativity Climate and Workplace Innovative Orientation. Management Research Review, 38(11), 1126-1148.

Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective (7th Ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-Based Structural Equation Modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135.

Isaksen, S. G., Lauer, K. J., & Ekvall, G. (1999). Situational Outlook Questionnaire: A Measure of the Climate for Creativity and Change. Psychological Reports, 85(2), 665-674.

Janssen, O. (2000). Job Demands, Perceptions of Effort Reward Fairness and Innovative Work Behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(3), 287-302.

Janssen, O., Van de Vliert, E., & West, M. (2004). The Bright and Dark Sides of Individual and Group Innovation: A Special Issue Introduction. Journal of Organizational Behavior, 25(2), 129-145.

Javed, A., Anas, M., Abbas, M., & Khan, A. I. (2017). Flexible Human Resource Management and Firm Innovativeness: The Mediating Role of Innovative Work Behavior. Journal of HRM, 20(1), 31-41.

Kang, J. H., Matusik, J. G., Kim, T., Y., & Phillips, J. M. (2016). Interactive Effects of Multiple Organizational Climates on Employee Innovative Behavior in Entrepreneurial Firms: A Cross-level Investigation. Journal of Business Venturing, 31(6), 628-642.

Khan, M. S., Breitenecker, R. J., Gustafsson, V., & Schwarz, E. J. (2015). Innovative Entrepreneurial Teams: The Give and Take of Trust and Conflict. Creativity and Innovation Management, 24(4), 558-573.

Kheng, Y. K., June, S., & Mahmood, R. (2013). The Determinants of Innovative Work Behavior in the Knowledge Intensive Business Services Sector in Malaysia. Asian Social Science, 9(15), 47-59.

Lin, J., Luo, Z., & Luo, X. (2020). Understanding the Roles of Institutional Pressures and Organizational Innovativeness in Contextualized Transformation Toward E-Business: Evidence from Agricultural Firms. International Journal of Information Management, 51, 1-11.

Ling Tan, C., Yan Ho, M. (2015). Organizational Creative Climate in Determining the Work Innovativeness Among the Knowledge Workers. Global Journal of Business and Social Science Review, 3(2), 14-26.

Mafabi, S., Munene, J. C., & Ahiauzu, A. (2015). Creative Climate and Organisational Resilience: The Mediating Role of Innovation. International Journal of Organizational Analysis23(4), 564-587.

Mafabi, S., & Lwanga, F. (2022). Testing the Interaction Effect of Knowledge Management and Creative Climate Towards Organizational Innovation: Evidence from Parastatal Organizations in Uganda. Online Journal of Applied Knowledge Management, 10(1), 1-24.

Munir, R., & Beh, L. S. (2016). Do Personality Traits Matter in Fostering Innovative Work Behavior. The Social Sciences, 11(18), 4393-4398.

Munir, R., & Beh, L. S. (2019). Measuring and Enhancing Organisational Creative Climate, Knowledge Sharing, and Innovative Work Behavior in Startups Development. The Bottom Line32(4), 269-289.

Nasurdin, A. M., Ling, T. C., & Hou, K. B. (2014). The Influence of Organizational Creative Climate on Product Innovation: A Study of Malaysian Manufacturing Firms. International Journal of Economics & Management, 8(1), 40-69.

Nybakk, E., Crespell, P., Hansen, E., & Lunnan, A. (2009). Antecedents to Forest Owner Innovativeness: An Investigation of the Non-Timber Forest Products and Services Sector. Forest Ecology and Management, 257(2), 608-618.

Porzse, G., Takacs, S., Csedo, Z., Berta, Z., Sara, Z., & Fejes, J. (2012). The Impact of Creative Organizational Climate on the Innovation Activity of Medical Mevices Manufacturing Firms in Hungary. European Journal of Business and Management, 4(13), 1-11.

Ramadani, V., Hisrich, R. D., Abazi-Alili, H., Dana, L.-P., Panthi, L., & Abazi-Bexheti, L. (2019). Product Innovation and Firm Performance in Transition Economies: A Multi-Stage Estimation Approach. Technological Forecasting and Social Change, 140, 271-280.

Ren, F., & Zhang, J. (2015). Job Stressors, Organizational Innovation Climate, and Employees’ Innovative Behavior. Creativity Research Journal, 27(1), 16-23.

Riaz, S., Xu, Y., & Hussain, S. (2018). Understanding Employee Innovative Behavior and Thriving at Work: A Chinese Perspective. Administrative Sciences, 8(3), 1-14.

Sanz-Valle, R., & Jimenez-Jimenez, D. (2018). HRM and Product Innovation: Does Innovative Work Behaviour Mediate that Relationship?. Management Decision56(6), 1417-1429.

Shanker, R., Bhanugopan, R., Van der Heijden, B. I., & Farrell, M. (2017). Organizational Climate for Innovation and Organizational Performance: The Mediating Effect of Innovative Work Behavior. Journal of Vocational Behavior, 100, 67-77.

Srirahayu, D. P., Ekowati, D., & Sridadi, A. R. (2023). Innovative Work Behavior in Public Organizations: A Systematic Literature Review. Heliyon, 9(2), 1-11.

Stock, R. M. (2015). Is Boreout a Threat to Frontline Employees' Innovative Work Behavior? Journal of Product Innovation Management, 32(4), 574-592.

Sun, J., Tekleab, A., Cheung, M., & Wu, W. P. (2023). The Contingent Roles of Market Turbulence and Organizational Innovativeness on the Relationships among Interfirm Trust, Formal Contracts, Interfirm Knowledge Sharing and Firm Performance. Journal of Knowledge Management, 27(5), 1436-1457.

Wynen, J., Boon, J., Kleizen, B., & Verhoest, K. (2020). How Multiple Organizational Changes Shape Managerial Support for Innovative Work Behavior: Evidence from the Australian Public Service. Review of Public Personnel Administration, 40(3), 491-515.

Xu, Z., Wang, H., & Suntrayuth, S. (2022). Organizational Climate, Innovation Orientation, and Innovative Work Behavior: The Mediating Role of Psychological Safety and Intrinsic Motivation. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2022, 1-10.

Yuan, F., & Woodman, R. W. (2010). Innovative Behavior in the Workplace: The Role of Performance and Image Outcome Expectations. Academy of Management Journal, 53(2), 323-342.