Journal of Business Administration

TBS

Current Location : Home   Article List

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

Article List

วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 40 ฉบับที่ 153 (ม.ค. – มี.ค. 60)

บทความวิจัย / บทความวิชาการ

 • มุมมองของผู้ผลิต ที่มีต่อผู้ค้าปลีกสมัยใหมในช่องทางการจัดจำหน่าย การศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก เพื่อหาปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจ

  เขียนโดย.. อ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน
  DOI: 10.14456/jba.2017.1
   

 • รูปแบบคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย

  เขียนโดย.. น.ส.วัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ และ อ.ดร.ภคพล อนุฤทธิ์
  DOI: 10.14456/jba.2017.2

 • การศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

  เขียนโดย.. รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา นายอาทิตโย พูลรักษ์ และ น.ส.สจี ประเสริฐสังข์
  DOI: 10.14456/jba.2017.3

 • Industrial Clustering, Knowledge Interaction, and Product Innovation in the Thai Food Processing Industry

  เขียนโดย.. Dr.Phakpoom Tippakoon
  DOI: 10.14456/jba.2017.4

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์

 • Mindset: The New Psychology of Success

  เขียนโดย.. รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
  DOI: 
  10.14456/jba.2017.5กรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend