Journal of Business Administration [วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์]

Journal of Business Administration

TBS

Current Location : Home   News and Events

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

News And Events

ข่าวสารและกิจกรรม

วารสารบริหารธุรกิจ เปิดรับพิจารณาบทความใหม่แล้ว!!

24 สิงหาคม 2565

ประกาศ.. เปิดรับพิจารณาบทความใหม่ผ่านระบบ OJS (Online Journal Submission) เรียบร้อยแล้ว

อ่านต่อ

ประกาศ “ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารบริหารธุรกิจในแบบรูปเล่ม”

14 มิถุนายน 2564

ด่วน..! ท่านสมาชิกสามารถกรอกแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าสมาชิกวารสาร (ตามสิทธิ์คงเหลือ) ได้ที่นี่

อ่านต่อ

ข่าวดี..!!! วารสารบริหารธุรกิจ ผ่านการรับรองคุณภาพ (วารสารกลุ่มที่ 1) ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI Centre)

10 มกราคม 2563

วารสารบริหารธุรกิจ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ ถูกจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

อ่านต่อ


กรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend