Journal of Business Administration [วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์]

Journal of Business Administration

TBS

Current Location : Home   Paper Submission

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

Paper Submission

คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ


ข้อกำหนดหลัก

1. บทความที่จะลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบริหารธุรกิจจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่น ๆ รวมถึงจะต้องเป็นบทความที่ไม่มีการคัดลอกข้อความหรือข้อมูลจากผลงานทางวิชาการของผู้อื่น การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง

2. ข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหาบทความต่าง ๆ ในวารสารบริหารธุรกิจ ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความนั้น ๆ มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบใด ๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ ถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใด ๆ จะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนเท่านั้น


นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Editorial Policy)

             วารสารบริหารธุรกิจประสงค์รับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยมิได้จำกัดเพียงเฉพาะจากคณาจารย์ภายในคณะฯ หรือภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างสำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปจากภายนอกด้วย วัตถุประสงค์ของวารสารบริหารธุรกิจต้องการนำเสนอบทความที่มีคุณภาพที่สามารถแสดงถึงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) เพื่อที่จะให้นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ (Managerial Contributions) ซึ่งทุกบทความที่จะได้รับการลงตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการการพิจารณากลั่นกรองอย่างเข้มข้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่านก่อนเสมอ รวมถึงจะต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางด้านวิชาการและมีสาระประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างชัดเจน

             ขอบเขตของวารสารบริหารธุรกิจจะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งในเชิงมหภาคหรือเชิงจุลภาคในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ (อาจรวมถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่ไม่กำหนดในที่นี้) เช่น

  • การบัญชี
  • การเงินและการธนาคาร
  • การตลาด
  • การบริหารการปฏิบัติการและเทคโนโลยี
  • การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
  • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบริหารการขนส่ง ซัพพลายเชน และโลจิสติกส์
  • การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึงหลักสำคัญในด้านการบริหารจัดการทั่วไป

ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ (Manuscript Requirements)

              ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความและผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) จะต้องเขียนชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งงานในสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งข้อมูลที่ติดต่อได้ แยกต่างหากไว้ในหน้าแรกของไฟล์บทความ โดยบทความที่จะส่งควรมีความยาวระหว่าง 7,000-9,000 คำ และชื่อของบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรจะมีความน่าสนใจติดตามอ่าน กระชับและได้ใจความชัดเจน ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ความยาวไม่ควรเกินภาษาละ 250 คำ) ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการจัดพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และความเหมาะสม ความสละสลวยของการใช้ภาษา โดยกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับพิจารณาบทความที่รูปแบบโดยรวมยังขาดความประณีตเรียบร้อยในการจัดทำไฟล์ต้นฉบับ (Desk Reject) นอกจากนี้ผู้ส่งบทความควรจะกำหนดประเภทของบทความให้ชัดเจนว่าเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัย โดยองค์ประกอบของบทความทั้ง 2 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

              1. บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างสมบูรณ์ และมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ โดยมีการสรุปประเด็น อาจเป็นการนำความรู้ กรอบแนวคิดและทฤษฎีจากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์ โดยที่ผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทางวิชาการผ่านมุมมองของตนเองได้อย่างเด่นชัด และเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน

              2. บทความวิจัย ควรให้มีการนำเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
                 2.1 บทนำ (Introduction) ที่ครอบคลุมความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัยพร้อมทั้งเสนอภาพรวมของบทความ
                 2.2 ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
                 2.3 วิธีการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีดำเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน
                 2.4 ผลการศึกษา (Research Finding)
                 2.5 อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)
                 2.6 เอกสารอ้างอิง (References)

** ผู้สนใจส่งบทความ สามารถดูตัวอย่างรูปแบบบทความข้างต้น ได้จากบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเว็บไซต์วารสาร **

.
การอ้างอิงเอกสาร (References) 

            บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาพิจารณาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องมีการเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นหรือเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในตอนท้ายของบทความ โดยให้เขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และให้จัดอยู่ในรูปแบบ APA Style ซึ่งผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการอ้างอิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารบริหารธุรกิจกำหนดอย่างเคร่งครัด (บทความเรื่องใดที่มีรูปแบบการอ้างอิงที่ยังไม่เป็นไปตามที่วารสารกำหนด จะไม่ได้รับการส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความอ่านพิจารณาในขั้นตอนถัดไป) โดยผู้ส่งบทความต้องยึดตามหลักเกณฑ์หลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

การอ้างชื่อบทความในวารสาร


หลักเกณฑ์
Surname, initial. (year). title. journal name, volume,
page number.
(นามสกุล, ชื่อย่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร,
ฉบับที่, เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.)

ตัวอย่าง  
Jarutakanont, S. & Supattarakul, S. (2013). Market Reaction to Management Earnings Forecasts in Thailand. Journal of Business Administration, 138,
63-79.

การอ้างชื่อหนังสือ

หลักเกณฑ์
Surname, initial. (year). title. place of publication: publisher.
(นามสกุล, ชื่อย่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.)

ตัวอย่าง
Sriquan, N. (2012). Transforming Key Performance Indicators for Organization. Bangkok: Thammasat Printing House.


** ส่วนการอ้างอิงปลีกย่อยอื่น ๆ สามารถดูตัวอย่างได้จาก 
 หลักเกณฑ์และรายละเอียดการอ้างอิงแบบ APA Style (จากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
.
.

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Review Process)

           
บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (จำนวน 3 ท่าน) โดยจะมีกระบวนการดังต่อไปนี้

            1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบ เมื่อกองบรรณาธิการได้รับไฟล์ต้นฉบับบทความที่เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ (หรือผู้ส่งบทความสามารถติดตามสถานะความคืบหน้าบทความของตนได้คร่าว ๆ ได้ในระบบส่งบทความออนไลน์ (Online Journal Submission) ของวารสาร)
            2. กองบรรณาธิการจะร่วมกันตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของบทความ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร และจะตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของบทความ โดยจะเน้นถึงประโยชน์ทั้งทางด้านทฤษฎีและเชิงการนำไปใช้ในด้านการบริหารธุรกิจเป็นสำคัญ รวมถึงกองบรรณาธิการจะให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความประณีตเรียบร้อยของต้นฉบับบทความที่ได้รับด้วย
            3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรไม่ดำเนินการส่งบทความ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการกลั่นกรองคุณภาพต่อไป บรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาปฏิเสธการลงตีพิมพ์เผยแพร่ (Desk Reject) พร้อมแจ้งเหตุผลโดยสรุปและข้อเสนอแนะสั้น ๆ ให้ผู้ส่งบทความได้รับทราบกลับไปเพื่ออาจนำไปใช้แก้ไขปรับปรุงต่อไปในอนาคต (โดยกองบรรณาธิการไม่มีนโยบายรับพิจารณาบทความเดิมที่เคยถูกแจ้งปฏิเสธการตีพิมพ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว)
            4. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรให้ดำเนินการส่งบทความ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการกลั่นกรองคุณภาพต่อไป บรรณาธิการจะทาบทามและจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพโดยรวมของบทความ ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์เผยแพร่ได้หรือไม่ โดยในกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ และผู้ส่งบทความจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-Blind Process)
            5. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองและประเมินบทความครบถ้วนทั้ง 3 ท่านเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะและความเหมาะสมในการตีพิมพ์เผยแพร่โดยสรุปของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านเป็นหลักแบบมีนัยสำคัญ ว่าบทความเรื่องนั้น ๆ ควรได้ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบริหารธุรกิจ (Accept) หรือควรจะส่งสรุปข้อเสนอแนะคืนให้ผู้ส่งบทความนำไปแก้ไข/ปรับปรุง ชี้แจง/อธิบายเหตุผล และส่งกลับมาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง (Major/Minor Revision) เป็นอย่างน้อย หรือควรแจ้งปฏิเสธการลงตีพิมพ์เผยแพร่ทันที (Reject)
            6. ระยะเวลาในการดำเนินการในข้อ 3 โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน 15 วัน (นับตั้งแต่วันที่ส่งบทความ) ส่วนข้อ 4 และ 5 โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1-3 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ส่งบทความ) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความในแต่ละเรื่อง เป็นสำคัญ
.
.

การส่งบทความ (Paper Submission)

            ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่กับวารสารบริหารธุรกิจ กรุณาส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ Microsoft Word - Version 2016 ขึ้นไป (ไม่รับพิจารณาไฟล์ .docx ที่ Version ต่ำกว่าที่วารสารกำหนด) โดย.. 

            บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื้อหาปกติให้พิมพ์ด้วยฟอนท์ TH Sarabun New ขนาด 14 Point  และพิมพ์แบบ Single Line Spacing เท่านั้น (กรณีชื่อบทความ หัวข้อหลัก หัวข้อรอง ฯลฯ อาจพิจารณาใช้ตัวหนาและ/หรือขนาดฟอนท์ที่ใหญ่ขึ้นได้ตามความเหมาะสม)

            โดยผู้สนใจส่งบทความ สามารถลงทะเบียนผู้เขียนบทความและ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบส่งบทความออนไลน์ (Online Journal Submission) ของวารสารบริหารธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (No Processing Fees and No Article Page Charges (APC)) ได้ที่..
  ส่งบทความออนไลน์  

หมายเหตุ : ขอให้ผู้ส่งบทความหลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์ hotmail และ yahoo ในการลงทะเบียนผู้เขียนบทความ เนื่องจากอาจไม่ได้รับอีเมล์แจ้งเตือนความคืบหน้าของบทความ (โดยในบางกรณี อีเมล์แจ้งเตือนจากวารสาร อาจไปอยู่ใน Junk Email)กรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend