Journal of Business Administration [วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์]

Journal of Business Administration

TBS

Current Location : Home   Article List

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

Article List

วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 161 (ม.ค. – มี.ค. 62)

บทความวิจัย / บทความวิชาการ

 • การจัดลำดับประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น

  เขียนโดย.. น.ส.บุณยานุช ดำเนินนิรันดร์ ผศ.ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร และ รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์
  DOI: 10.14456/jba.2019.1

 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสีเขียวและผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน : บทบาทของความได้เปรียบทางการแข่งขัน

  เขียนโดย.. น.ส.สุกานดา กลิ่นขจร และ รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา
  DOI: 10.14456/jba.2019.2

 • การใช้หลักธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในธนาคารพาณิชย์ไทย

  เขียนโดย.. นายวศิน ซื่อสุทธจิต และ ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย
  DOI: 10.14456/jba.2019.3

 • อิทธิพลของการเผยแพร่ตัวตนบนสังคมออนไลน ความผูกพันของผู้ใช้ และความไว้วางใจในสมาชิกที่มีผลต่อความภักดีบนสังคมออนไลน์

  เขียนโดย.. อ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ และ ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
  DOI: 10.14456/jba.2019.4

 • การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน : การศึกษาระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล

  เขียนโดย.. น.ส.ลักขณา วณิชชารักขกุล และ ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
  DOI: 10.14456/jba.2019.5

 • การเปรียบเทียบความสามารถในการชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด ของมาตรวัด VaR และ LVaR ในตลาดการเงินไทย

  เขียนโดย.. นายสืบศักย์ โรจนรัต
  DOI: 10.14456/jba.2019.6

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์กรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend