Journal of Business Administration

TBS

Current Location : Home   Editor’s Talk

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

Editor’s Talk

บทบรรณาธิการ (จากวารสารบริหารธุรกิจ ฉบับที่ 157)

บทบรรณาธิการ (จากวารสารบริหารธุรกิจ ฉบับที่ 157)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

ประเทศไทยในช่วงนี้มีความตื่นตัวอย่างมากกับคุณภาพการศึกษา รวมถึงการทำวิจัยที่ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
คุณภาพวารสารเป็นเป้าหมายหลักที่คณะกองบรรณาธิการวารสาร ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยทั่วไป
ก็พยายามกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการสนับสนุนให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ วารสารบริหารธุรกิจ
ก็ยังเป็นวารสารที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศต่อไป มีนักวิจัย คณาจารย์ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการด้านการบริหารธุรกิจเข้ามาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์มากมายอย่างต่อเนื่อง
 
สำหรับเนื้อหาบทความในฉบับนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้อ่านจะได้อ่านบทความวิจัย 4 เรื่องที่มีคุณภาพ ประกอบไปด้วยบทความวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการสิ่อสารสื่อบันเทิงในมุมมองทางด้านการตลาด เรื่องที่สองเป็นบทความวิจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้าและประสบการณ์ลูกค้าในธุรกิจสินค้า ในเรื่องที่สามเป็นบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องการโฆษณาออนไลน์ และปิดท้ายเล่มด้วยเรื่องสุดท้ายเป็นบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดด้านกีฬา เนื่อหาทั้ง 4 เรื่องได้ร้อยเรียงกันในมุมมองภาพรวมของการวิจัยในสาขาการตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิชาการ คณาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน
 
 

รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
บรรณาธิการกรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend