Journal of Business Administration [วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์]

Journal of Business Administration

TBS

Current Location : Home   Editor’s Talk

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

Editor’s Talk

บทบรรณาธิการ (จากวารสารบริหารธุรกิจ ฉบับที่ 165)

บทบรรณาธิการ (จากวารสารบริหารธุรกิจ ฉบับที่ 165)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ
 

ในสภาพปัจจุบันที่ธุรกิจต้องหยุดชะงัก เนื่องจากปัญหาการระบาดของ COVID-19 เป็นที่ยอมรับว่า ธุรกิจต้องทำการปรับตัวและพร้อมในภาวะที่รูปแบบการทำงาน โมเดลทางธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงไป ในมุมด้านการวิจัยในสาขาการจัดการและบริหารก็มีความจำเป็นต้องหาคำตอบสำหรับคำถามด้านการจัดการธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิม คำถามวิจัย เช่น การทำงานในรูปแบบโมเดลธุรกิจที่เน้นทางกายภายน้อยลงส่งผลกระทบในด้านบวกหรือลบกับการดำเนินการทางธุรกิจอย่างไร หรือรูปแบบทางธุรกิจที่เน้นการทำงานแบบออนไลน์มากขึ้นควรมีรูปแบบเป็นอย่างไร เหล่านี้ล้วนเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบผ่านการวิจัย ดังนั้นวารสารบริหารธุรกิจเปิดรับพิจารณาบทความวิจัยที่พยายามหาคำตอบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หากผลงานวิจัยเรื่องใดที่เข้าข่ายการหาคำตอบในหัวข้อดังกล่าว ก็จะได้รับความสนใจในการตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

สำหรับวารสารบริหารธุรกิจในฉบับนี้ มีบทความวิจัยทั้งหมด 4 บทความ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ และการจัดการการดำเนินงานและการขนส่ง เนื้อหาน่าสนใจในหัวข้อต่าง ๆ กัน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวขององค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การศึกษาลักษณะที่ส่งเสริมความสำเร็จเชิงพาณิชย์และผลประกอบการบริษัทในธุรกิจ การศีกษา บทบาทของสภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสุดท้ายปัจจัยด้านธุรกิจที่ส่งผลองค์กรในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก บทความทั้งหมดจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทั้งทางด้านเชิงทฤษฎีและนโยบายการนำไปปฏิบัติต่อไป

 


รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
บรรณาธิการกรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend