Journal of Business Administration [วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์]

Journal of Business Administration

TBS

Current Location : Home   Editor’s Talk

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

Editor’s Talk

บทบรรณาธิการ (จากวารสารบริหารธุรกิจ ฉบับที่ 178)

บทบรรณาธิการ (จากวารสารบริหารธุรกิจ ฉบับที่ 178)
สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ

ภาคธุรกิจยังคงมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือผลประกอบการในไตรมาสแรกที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเงินเฟ้อ ปัญหาโรคระบาดที่ยังคงมีอยู่ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของตลาด ซึ่งภาคธุรกิจจำเป็นต้องมีความรู้เตรียมที่จะรับมือกับปัญหาเหล่านี้ ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจึงมีความสำคัญในการตอบสนองความท้าทายต่าง ๆ ดังกล่าว วารสารบริหารธุรกิจฉบับนี้จึงนำเสนอเนื้อหาความรู้ในหลากหลายแง่มุม จำนวน 4 บทความ ประกอบด้วย บทความวิจัยภาษาไทยจำนวน 2 บทความ บทความวิจัยภาษาต่างประเทศจำนวน 2 บทความ บทความแรกศึกษาความสัมพันธ์และศึกษาอิทธิพลระหว่างนวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมการบริการ สมรรถนะโลจิสติกส์ และคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย บทความที่สองศึกษาพฤติกรรม มุมมอง เจตคติ ของผู้บริโภคต่อกาแฟสกัดเย็นและวิเคราะห์คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสกัดเย็นของผู้บริโภค จากการที่ตลาดกาแฟพร้อมดื่มของไทยกำลังเริ่มอิ่มตัวสวนทางกับตลาดกาแฟพร้อมดื่มกลุ่มพรีเมียมที่มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น บทความที่สามศึกษาผลกระทบของการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผลการดำเนินงานทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบสูงต่อสิ่งแวดล้อม และบทความที่สี่ศึกษาเหตุผลในการลงทุนและบทบาทของสตรีในการเป็นผู้ประกอบการมัลติฟังก์ชันในพื้นที่เกษตรกรรมของฟิลิปปินส์ ซึ่งบทความเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิมาอย่างเข้มข้น ซึ่งล้วนประกอบไปด้วย เนื้อหาสาระที่น่าสนใจ และประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่ผู้อ่านสามารถนำไปเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดในงานวิจัยได้ต่อไป 
 


รศ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
บรรณาธิการกรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend