Journal of Business Administration

TBS

Current Location : Home   News and Events

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

News And Events

ด่วน..!!! วารสารบริหารธุรกิจ ผ่านการรับรองคุณภาพ (วารสารกลุ่มที่ 1) ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI Centre)

31 พฤษภาคม 2558

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre หรือศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ขึ้น ซึ่งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและประกาศผลเรียบร้อยแล้วนั้น
 
โดย "วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ วารสารกลุ่มที่ 1 (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์ TCI จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป  

« Back to News Listกรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend