Journal of Business Administration [วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์]

Journal of Business Administration

TBS

Current Location : Home   Article List

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

Article List

วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 148 (ต.ค. – ธ.ค. 58)

บทความวิจัย / บทความวิชาการ

 • การเปรียบเทียบการทุจริตการควบคุมภายใน : กรณีศึกษาการล้มของ BBC กับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว

  เขียนโดย.. รศ.ดร.จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
  DOI: 10.14456/jba.2015.16

 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถทัวร์สายตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษานครชัยแอร์และบริษัทอื่น

  เขียนโดย.. นายอนุรักษ์ เจนสิริผล และ ผศ.ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)
  DOI: 10.14456/jba.2015.17

 • พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับของชาวรัสเซียผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  เขียนโดย.. รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล และ น.ส.วรสุดา คำเป็ก
  DOI: 10.14456/jba.2015.18

 • เผ่าพันธุ์ตราสินค้า: ความท้าทายใหม่ทางการตลาด

  เขียนโดย.. นายหมะหมูด หะยีหมัด รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช และ อ.ดร.อานนท์ คำวรณ์
  DOI: 10.14456/jba.2015.19

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์

 • Insight Out: Get Ideas Out of Your Head and Into the World

  เขียนโดย.. รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
  DOI: 10.14456/jba.2015.20กรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend