Journal of Business Administration

TBS

Current Location : Home   Article List

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

Article List

วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 149 (ม.ค. – มี.ค. 59)

บทความวิจัย / บทความวิชาการ

 • ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ SMEs ที่มีความยั่งยืนของไทย

  เขียนโดย.. อ.ดร.วรัท วินิจ
  DOI: 10.14456/jba.2016.1

 • ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูลตามหลักไตรกัปปิยะบนเว็บไซต์ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เขียนโดย.. อ.อรทัย ชำนาญกิจ และ อ.ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์
  DOI: 10.14456/jba.2016.2

 • การบริหารส่วนประสมทางการค้าปลีกเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม

  เขียนโดย.. อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
  DOI: 10.14456/jba.2016.3

 • ทรัพย์สินทางปัญญาในธุรกิจ SMEs

  เขียนโดย.. นายกิตสุรณ สังข์สุวรรณ์
  DOI: 10.14456/jba.2016.4

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์

 • Measurement Madness: Recognizing and Avoiding the Pitfalls of Performance Measurement

  เขียนโดย.. รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
  DOI: 10.14456/jba.2016.5กรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend